Yayınlar

MAKALELER

Turk T., Tuna M.F., Kitapci O. (2017) “Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems (GIS)“, New Trends and Issues Proceeding on Humanities and Social Sciences, cilt.3, ss.208-218,
Kitapci O., Tosun Ö., Tuna M.F., Turk T. (2017) “The use of artificial neural networks (ANN) in forecasting housing prices in Ankara, Turkey“, Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, vol.5, pp.4-14, 2017

Güzel, Ö., Dörtyol İ.T. (2016) “Exploring The Multi Sensory Based Memorable Tourism Experiences: A study of Adam&Eva Hotel in Turkey, Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, vol.2/4, pp.28-39.

Kangal-Demir, A. ve Yalçın, B. (2016) “Genç Tüketicilerin İçecek Tercihlerinin Basamaklama Yöntemi ile Belirlenmesi“, Business and Economics Reseach Journal, 7(1), 139-160.

Kitapci, O., Dörtyol İ.T., (2015) “Do personality types make consumers exhibit different complaint behaviors?“, Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, vol.2/2, pp.2-11.

Dörtyol, İ.T., (2015), “Misyon ifadeleri üzerinden pazarlama felsefelerinin keşfedilmesi: Capital 500 üzerine bir araştırma”, ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.11, ss.189-203.

Kitapcı, O., Özekicioğlu, H., Kaynar, O. &  Taştan, S. (2014), “The Effect of Economic policies Applied in Turkey to the Sale of Automobiles: Multiple Regression and Neural Network Analysis, Procedia Social and Behavioral Sciences, 148, 653-661,

Kitapcı,O., Akdoğan, C. & Dörtyol, İ.T. (2014), “The Impact of Service Quality Dimensions on Patient Satisfaction, Repurchase Intentions and Word-of-Mouth Communication in the Public Healthcare Industry, Procedia Social and Behavioral Sciences, 148,161-169,

Türk, T., Kitapcı, O. & Dörtyol, İ.T. (2014), “The Usage of Geographical Information Systems in the Marketing Decision Making Process: A Case Study for Determining Supermarket Locations“,Procedia Social and Behavioral Sciences, 148, 227-235,

Dortyol, İ.T., Varinli İ. & Kitapci, O. (2014)Algılanan Hizmet Kalitesi, Algılanan Müşteri Değeri ve Davranışsal Eğilimler Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi: Antalya’da Bir Uygulama“,Verimlilik Dergisi, 2014/2, 73-111.

Dortyol, İ.T., Varinli İ. & Kitapci, O. (2014), How do international tourists perceive hotel quality?: An exploratory study of service quality in Antalya tourism region, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(3), 470 – 495. SSCI ve Scopus indexed

Kangal, A. (2013), Mutluluk Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme ve Türk Hanehalkı İçin Bazı Sonuçlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 214-233.

Kangal A. (2013). Neden-Sonuç Zinciri Teorisi ve Basamaklama Yöntemi: Tüketici Araştırmalarında Kullanımı.Business and Economics Research Journal, 4(2), 55-78.

Kitapci, O., Dortyol, İ.T., Yaman Z. & Gulmez, M. (2013). The Paths from Service Quality Dimensions to Customer Loyalty: An Application on Supermarket Customers. Management Research Reviews, 36(3), 223-244. Scopus indexed

Kitapci, O., Taştan S., Dortyol, İ.T. & Akdoğan, M. (2012). Ağızdan Ağıza Çevirimiçi İletişimin Otellerdeki Oda Satışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma.Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 266-274.


KİTAPLAR

Dörtyol, İ.T. (2014). Ulusal Kültür Perspektifinden Hizmet Kalitesi ve Müşteri Değeri, Beta Yayıncılık, 1. Basım

Gülmez, M. & Dörtyol, İ.T. (2013). Açıklamalı Pazarlama Sözlüğü, Detay Yayınevi, 2. Basım.

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve geliştirme projelerinin altına imza atabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademik personeli ile çağdaş, üretken, mesleki yeterliliğe sahip, ahlaklı, sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 07070 Antalya
Tel: +90 (242) 227 20 78
Tel: +90 (242) 310 22 52 (Faks)